Nguỗn quỹ

Tại đây, click '' +Thêm mới '' sau đó nhập nội dung cần thêm

Cuối cùng, chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' Đóng '' để huỷ thao tác.

Last updated