Lọc và xuất thông tin dữ liệu khách hàng

  • Lọc thông tin: Bạn có thể tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh bằng cách lọc bằng số điện thoại. Sau đó bạn click vào biểu tượng “kính lúp” để tìm kiếm.

  • Xuất thông tin: Để xuất dữ liệu khách hàng bạn chọn biểu tượng mũi tên “Import” để bắt đầu tải xuống.

Last updated