Lưu phiếu điều trị

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, click '' hoàn tất '' để lưu phiếu điều trị cho khách hàng.

Last updated