📢Marketing

Tại phần mềm simlydent, chọn tính năng '' marketing '' để đến giao diện như sau:

Last updated