Kế hoạch điều trị

Tại đây, chọn '' thêm thủ thuật'' và click '' chọn'' để thêm thủ thuật phù hợp cho khách hàng

Cuối cùng, click '' lưu điều trị '' để hoàn tất.

Cuối cùng, click '' lưu đơn thuốc '' để hoàn tất.

Last updated