📮Xưởng/Labo

Tính năng “Xưởng/Labo” tại phần mềm SimlyDent giúp việc tiếp nhận các phiếu đặt Labo của bác sĩ rõ ràng. Nhờ đó việc theo dõi tiến trình đặt hàng sẽ dễ kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo thời gian nhận hàng để tiến hành điều trị cho bệnh nhân.

Ngay khi bác sĩ tạo phiếu đặt labo hệ thống sẽ lập tức cập nhật và đồng bộ dữ liệu để bộ phận tiếp nhận và xử lý. Tại đâu bác sĩ cũng có thể theo dõi được sản phẩm labo đã đặt đang ở trạng thái nào.

Tại phần mềm Simlydent, Chọn “Xưởng/Labo” Để đến giao diện tính năng tiếp đón như hình bên dưới

Last updated