Quản lý khách hàng

Tại tính năng'' khách hàng '' chọn '' Thiết lập '' ở góc phải màn hình để quản lý Nhãn khách hàng , nguồn khách hàng, tiền sử bệnh.

Last updated