Nguồn khách hàng

Để thêm mới chức năng, tại tính năng '' nguồn khách hàng '' ,chọn +Thêm ở lề bên phải

Nhập tên nguồn khách hàng .

Chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' Đóng '' để hủy.

Tại mục Thao tác, bạn có thể chọn biểu tượng '' cây bút '' để chỉnh sửa hoặc biểu tượng '' thùng rác '' để hủy chức năng

Last updated