Email

Tại tính năng '' Marketing '' chọn mục '' Email '' để đến giao diện sau

Tại đây , chọn '' +Thêm mới '' để tạo nội dung

Nhập tên và nội dung phù hợp , sau đó chọn '' Lưu '' để hoàn tất.

Bạn cũng có thể chọn biểu tưởng '' cây bút '' để chỉnh sửa và biểu tượng '' thùng rác '' để xóa.

Last updated