Nhóm thu/chi

Tại tính năng '' Thu&Chi '' ở mục '' thiết lập'' chọn '' nhóm thu/chi '' để đến giao diện sau

Tại đây. chọn '' thêm mới '' ở góc phải , sau đó nhập tên và nhóm khoản thu/chi phù hợp

Cuối cùng, chọn '' Lưu '' để xác nhận thêm mới.

Sau khi thêm mới thiết lập, chọn biểu tượng ''cây bút'' để sửa chữa hoặc biểu tượng ''thùng rác'' để xóa.

Last updated