Quản lý điều trị

  • Để tìm kiếm hồ sơ, quý khách có thể dùng công cụ lọc, tìm kiếm theo mã hồ sơ, tên hoặc số điện thoại của khách hàng.

  • Xem thời gian tạo hồ sơ bệnh án ( ngày, tuần tháng ) ở bên phải thanh công cụ lọc.

Last updated