Tồn kho

Để nhập kho, tại mục '' tồn kho '' bạn click vào biểu tượng dấu cộng “➕ Nhập” để nhập kho.

Sau khi giao diện “Phiếu nhập kho” xuất hiện bạn nhập đầy đủ các thông tin cần thiết:

 • Sản phẩm: Có thể lấy từ danh sách sản phẩm đã nhập ở các lần trước để cập nhật số lượng. Hoặc thêm sản phẩm mới bằng cách click “Thêm sản phẩm” và điền thông tin.

 • Thuộc tính: Chỉ nên nhập thuộc tính của sản phẩm để nhập kho.

 • Số lượng: Nhập số lượng thực tế sẽ nhập kho của sản phẩm.

 • Giá: Nhập giá của sản phẩm.

 • Bạn có thể nhập nhiều sản phẩm cùng lúc trong 1 phiếu nhập kho. Đồng thời thêm các ghi chú chi tiết.

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn chọn “Lưu” để lưu lại hoặc “Đóng” để hủy phiếu.

Để sử dụng tính năng xuất kho, tại giao diện “Tồn kho” bạn click vào biểu tượng “➖ Xuất” để xuất kho.

Sau khi giao diện “Phiếu xuất kho” xuất hiện bạn điền đầy đủ các thông tin:

 • Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần xuất kho

 • Thuộc tính: Thuộc tính của sản phẩm cần xuất kho

 • Trong kho: Số lượng tồn kho

 • Số lượng: Nhập số lượng cần xuất kho

 • Còn lại: Số lượng sản phẩm còn lại sau khi xuất kho

 • Bạn có thể xuất kho nhiều sản phẩm cùng lúc trong 1 phiếu xuất kho. Đồng thời có thể thêm các ghi chú chi tiết.

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn chọn “Lưu” để lưu lại hoặc “Đóng” để hủy phiếu.

Để sử dụng tính năng này, trên phần mềm SimlyDent tại giao diện “Tồn kho” bạn click vào biểu tượng “ⓥ Kiểm” để kiểm kho.

Sau khi xuất hiện giao diện “Phiếu kiểm kho” bạn nhập đầy đủ các thông tin bao gồm:

 • Sản phẩm: Xổ mũi tên xuống để chọn sản phẩm cần kiểm kho

 • Thuộc tính: Đối với sản phẩm có nhiều thuộc tính bạn cần chọn đúng thuộc tính cần kiểm kho.

 • Trong kho: Số lượng sản phẩm tồn kho trên hệ thống

 • Thực tế: Số lượng thực phẩm thực tế sau khi kiểm kho

 • Số lượng thay đổi: Số lượng chênh lệch giữa kho và thực tế

Bạn có thể kiểm kho cùng lúc nhiều sản phẩm trong 1 phiếu kiểm kho bằng cách “thêm dòng mới”.

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn chọn “Lưu” để lưu lại hoặc “Đóng” để hủy phiếu.

Để xuất dữ liệu tồn kho từ hệ thống bạn chọn biểu tượng “⇩Xuất”. Lúc này hệ thống sẽ tự động download file excel về thiết bị của bạn.

Last updated