Tiền sử bệnh

Để thêm mới chức năng, tại tính năng '' tiền sử bệnh '' ,chọn +Thêm ở lề bên phải và nhập tên bệnh án phù hợp.

Chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' Đóng '' để hủy.

Tại mục Thao tác, bạn có thể chọn biểu tượng '' cây bút '' để chỉnh sửa hoặc biểu tượng '' thùng rác '' để hủy chức năng

Last updated