Nhãn khách hàng

Để thêm mới chức năng, tại tính năng '' nhãn khách hàng'' ,chọn +Thêm ở lề bên phải

Nhập tên và chọn màu sắc phù hợp.

Chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' Đóng '' để hủy

Tại mục Thao tác, bạn có thể chọn biểu tượng '' cây bút '' để chỉnh sửa hoặc biểu tượng '' thùng rác '' để hủy chức năng

Last updated