Thiết lập

Tại tính năng Thu&Chi, chọn thiết lập để có thể thiết lập các tính năng mới như trạng thái thanh toán, nguồn quỹ, nhóm thu/chi.

Last updated