Thêm mới vai trò

Để thêm mới vai trò, tại tính năng '' Nhóm phân quyền ” bạn click vào biểu tượng dấu cộng “➕Thêm mới”

Sau khi giao diện “Thêm mới” xuất hiện, bạn điền tên vai trò vào và chọn “Lưu” để lưu lại hoặc “Đóng” để hủy.

Last updated