Phiếu nhập/xuất/kiểm

Tại tính năng '' Tồn kho'' chọn mục '' Phiếu nhập/xuất/kiểm để đến giao diện sau

Để xem chi tiết từng phiếu nhập/xuất/kiểm kho bao gồm tất cả sản phẩm thuộc phiểu nhập kho này, bạn click vào biểu tượng ≡ nằm bên phải tương ứng với từng phiếu

Last updated