Film ảnh

Tại mục chẩn đoán và điều trị, click chuột vào '' thêm album ảnh '' để chọn ảnh điều trị

Nhập ghi chú tải ảnh và click '' tải ảnh '' để thêm ảnh điều trị

Cuối cùng, chọn '' lưu ảnh '' để hoàn tất.

Last updated