Đặt lịch ONLINE

Tại '' Tính năng '' chọn '' Đặt lịch ONLINE '' để xuất hiện giao diện như sau:

Cách 1 : Coppy link gửi cho khách hàng của bạn để đến giao diện như sau

Cách 2 : In QR-CODE để đến giao diện tương tự

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn đắng kí thông tin để xác nhận lịch khám.

Last updated