Đồng bộ Sàn nha khoa

Để đồng bộ, tại tính năng “Tồn kho” bạn chọn “ Đồng bộ Sàn Nha Khoa”:

  • Trạng thái kết nối: Chọn kết nối với tài khoản mua hàng trên Sàn Nha Khoa

  • Thông tin đồng bộ: Bắt đầu đồng bộ dữ liệu sản phẩm từ đơn hàng đã mua ở Sàn Nha Khoa.

Last updated