ZaloOA

Tại tính năng '' Marketing '' , chọn '' ZaloOA'' để đến giao diện sau

Chọn '' Kết nối Zalo OA '' để kết nối với tài khoản Zalo cá nhân.

Tại đây bạn có thể quét mã QR hoặc đăng nhập bằng tài khoản zalo cá nhân để liên kết.

Last updated