Đồng bộ lịch với Google Calendar

Để sử dụng tính năng này, tại '' Lịch hẹn '' chọn '' Tính năng '' và chọn '' Đồng bộ lịch với Google Calendar ''.

Tại đây, chọn '' Kết nối Google Calendar '' để liên kết với tài khoản google của bạn.

Chọn tài khoản google phù hợp để liên kết.

Last updated