Trạng thái cuộc hẹn

Để thay đổi trạng thái cuộc hẹn, click vào tên '' khách hàng'' và thay đổi thông tin trạng thái phù hợp.

Sau khi thay đổi, chọn '' lưu lịch hẹn '' để xác nhận hoặc '' Đóng '' để hủy

Last updated