Thiết lập thu&chi

Tại tính năng Thu&Chi , chọn '' Thiết lập để thêm mới nguồn quỹ hay nhóm thu/chi

Last updated