Thiết lập thuốc

Tại đây , bạn có thể sử dụng những loại thuốc có sẵn của hệ thống

Thêm tên thuốc mới bằng cách click '' + Thêm mới ''

Nhập đầy đủ thông tin cần thiết như:

  • Tên thuốc

  • Đơn vị

  • Số lượng

  • Liều dùng

  • Công dụng

Cuối cùng chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' Đóng '' để huỷ thao tác.

Bạn cùng có thể sửa tên thuốc đã có bằng cách click vào biểu tượng '' cây bút '' hoặc xoá tên thuốc đã có bằng cách click vào biểu tượng '' thùng rác ''.

Last updated