Thiết lập khám & điều trị

Tại tính năng '' khám & điều trị '', chọn mục '' thiết lập '' để thêm thiết lập cho:

  • Thủ thuật

  • Nhóm thủ thuật

  • Thiết lập thuốc

  • Mẫu đơn thuốc

  • Mẫu chẩn đoán

  • Mẫu lời dặn

Last updated