Bổ sung, chỉnh sửa thông tin

Tại mục hồ sơ đang khám ở trang khám & điều trị, click chuột vào mã phiếu để thao tác bổ sung và chỉnh sửa thông tin

Giao diện vào trang như hình dưới đây

Last updated